ALGEMENE VOORWARDEN

Pluutstraat 17
1443 ER
te Purmerend
Tel: 06-15077977


Artikel 1. Algemeen.

Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van rijopleiding categorie ,A/ B en daarbij behorende CBR/BNOR praktijkexamens. Zij zijn van toepassing op Motorrijschool De file voorbij, verder genoemd `Rijschool'.

Artikel 2. Rijopleiding.

De rijopleiding omvat rijlessen:
a. gegeven door een bevoegde rij-instructeur;
b. met een tijdsduur van minimaal 60 minuten;
c. die volledig worden benut voor het geven van rij-instructie;
d. voor cursisten die bevoegd zijn om te rijden;
e. voor cursisten van 18 jaar en ouder.

Artikel 3. Verplichtingen Rijschool.

De Rijschool zorgt ervoor dat:
a. de cursist voor de rijopleiding een rijtest (proefles) aflegt. Genoemde rijtest (proefles) is gratis indien de cursist kiest voor een lespakket. Indien cursist kiest voor losse lessen zal de rijtest (proefles) in rekening worden gebracht.
b. de uitslag van de rijtest (proefles) binnen 24 uur aan de cursist wordt meegedeeld;
c. de cursist een passende rijopleiding wordt aangeboden;
d. de cursist binnen 14 dagen na het praktijkexamen de eventuele teveel betaalde lesuren van de rijopleiding op zijn/haar rekening krijgt overgemaakt;
e. de cursist zo goed als mogelijk tot het CBR/BNOR examenniveau wordt opgeleid;
f. wanneer in overleg tussen rij-instructeur en cursist overeen is gekomen voor praktijkexamen, deze binnen 14 dagen bij het CBR wordt ingediend;
g. de datum van het praktijkexamen minimaal ťťn week van tevoren aan de cursist wordt bevestigd;
h. de cursist een lesvoertuig ter beschikking heeft tijdens het praktijkexamen.

Artikel 4. Verplichtingen Cursist.

De Cursist dient:
a. alle door de rijtest (proefles) aanbevolen rijlessen van de rijopleiding tot het praktijkexamen te volgen, mits de rij-instructeur minimaal twee weken voor het examen de wijzigingen doorgeeft;
b. zich te houden aan de afgesproken datum en tijd voor de rijles;
c. bij niet nakomen van de afgesproken rijles, zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
d. bij verhindering van de afgesproken rijles dient minimaal 48 uur van tevoren aan de rij-instructeur te worden gemeld;
e. de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles niet binnen 48 uur na het overeengekomen tijdstip door hem/haar wordt afgezegd (zondag alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend);
f. alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
g. voor de aanvraag van het praktijkexamen: een theoriecertificaat te kunnen voorleggen aan de Rijschool.

Artikel 5. Betaling.

5.1. De cursist is verplicht het overeengekomen bedrag voor de rijopleiding vůůr de afgesproken betalingstermijn te voldoen.
5.2. De betaling geschiedt per bankstorting of contant.
5.3. Rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen.
5.4. Cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum aan de rij-instructeur is voldaan, zonder dat enige aanmaning vereist is.
5.5. Indien de cursist niet tijdig heeft betaald wordt zonder aanmaning vanaf de vervaldatum 11% per maand rentevergoeding over het openstaand bedrag verrekend.
5.6. Indien cursist na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, zal het bedrag verhoogd met 19% voor incassokosten en invorderingskosten met een minimum van Ä 100,- laten invorderen door een gerenommeerd incassobureau.
5.7. Bij niet tijdige betaling is Rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken.

Artikel 6. Praktijkexamen.

6.1. Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR wordt uitgesteld, brengt Rijschool de gemaakte kosten voor eventuele extra rijlessen bij de cursist in rekening.
6.2. De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij/zij het praktijkexamen niet kan afleggen, doordat:
a. cursist vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij/zij dit d.m.v. een doktersverklaring binnen 7 dagen na examendatum aan Rijschool kan aantonen;
b. een familielid tot en met de tweede graad van de cursist of van de rij-instructeur is overleden binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen wordt begraven;
c. het lesvoertuig of een gelijkwaardig type op het praktijkexamen niet ter beschikking is;
d. het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd. Rijschool zorgt er in dit geval voor dat zonder extra kosten een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd.
6.3. Indien Rijschool voor de cursist het praktijkexamen heeft gereserveerd dient hij/zij zelf voor de benodigde documenten, genoemd in `artikel 4 suffix g' zorg te dragen.

Artikel 7. Examengeld losse lessen.

Bij aanvraag van het praktijkexamen dient het examengeld overgemaakt te zijn op de rekening van Rijschool of contant te worden voldaan.

Artikel 8. BeŽindiging rijopleiding.

1. Indien Rijschool haar verplichtingen niet nakomt kan de cursist zonder kosten stoppen met de rijopleiding. Rijschool zal het verrekenbare tegoed binnen 14 dagen aan cursist betalen.
2. De cursist kan schriftelijk de rijopleiding beŽindigen om medische reden(en) waardoor van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de rijopleiding te continueren. Cursist dient een doktersverklaring te kunnen overleggen. Rijschool zal in dit geval het tegoed, minus betaalde examengelden en administratiekosten (125,- euro) binnen 14 dagen aan cursist betalen.
3. Rijschool is gerechtigd de rijopleiding te beŽindigen, als blijkt dat de verstandhouding tussen beiden de kwaliteit van rijlessen negatief beÔnvloedt.
4. Indien cursist de rijopleiding wenst te beŽindigen, zal in geen geval terugbetaling plaatsvinden van de gedane betalingen.
5. Indien cursist binnen 2 maanden geen vervolgafspraken heeft gemaakt en Rijschool ook niets meer heeft vernomen van cursist, dan is Rijschool gerechtigd de overeenkomst zonder tegenbericht en zonder retourbetaling te beŽindigen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid.

1. De cursist is niet aansprakelijk voor schaden van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijtest (proefles), rijles en het praktijkexamen.
2. Rijschool is niet aansprakelijk voor schaden die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist, of door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beÔnvloeden.
3. Rijschool is niet aansprakelijk voor boetes, of andere financiŽle consequenties, indien de cursist, ondanks zijn/haar eigen verklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.

Artikel 10. Klachtenregeling.

1. De cursist kan, indien er geschillen ontstaan tussen hem/haar en de rij-instructeur een beroep doen op bemiddeling door Rijschool.
2. Het beroep op bemiddeling kan direct telefonisch aan Rijschool worden gemeld of schriftelijk worden gedaan binnen 7 dagen nadat het geschil is ontstaan.
3. Indien bemiddeling niet tot een bevredigende oplossing leidt wordt het geschil aan de rechter voorgelegd.
4. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing
 back home